Jak dołączyć

Zapraszamy do zgłaszania się do edycji projektu wrzesień-grudzień 2018 r.

Rekrutacja trwa do 16 września 2018 r. 

 

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy – ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający nauczycielki i nauczycieli w poruszaniu na zajęciach z młodzieżą tematów związanych ze współczesnymi migracjami i obecnością w Europie i w Polsce migrantów i uchodźców. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, w ramach programu Szkoła Ucząca się. Kurs internetowy i szkolenie stacjonarne w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” są realizowane dzięki współfinansowaniu Polsko-Amerykańskie Fundacji Wolności, a także dzięki środkom Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole”.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a do programu mogą się zgłosić nauczycielki i nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i bibliotekarze ze szkół podstawowych (klasa VI-VIII), gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do zgłaszania się do projektu z drugim nauczycielem wspierającym.

 

Szukasz kluczowych i wiarygodnych informacji na temat współczesnych migracji i uchodźstwa do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych?

Zależy Ci na wsparciu młodzieży w zdobywaniu umiejętności prowadzeni pełnych szacunku rozmów na często trudne, budzące kontrowersje tematy?

Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i wprowadzić nową jakość do zajęć szkolnych w klasie/szkole w której są uczniowie-migranci?

 

Kliknij w grafikę. Zostaniesz przekierowany na stronę spolecznosc.ceo.org.pl za pośrednictwem której zgłoś się do udziały w projekcie.

 

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycielki i nauczycieli w wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia w szkole interesujących zajęć w formule Klubu Dobrej Rozmowy na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia. Tworzone w ramach projektu szkolne Kluby Dobrej Rozmowy to szansa dla uczniów i uczennic na zdobycie wiedzy o aktualnych procesach migracyjnych, doskonalenie umiejętności wymiany opinii, argumentowania i krytycznego myślenia.

 

W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNIE OFERUJEMY:

 • kurs internetowy, w którym krok po kroku pokażemy jak prowadzić z młodzieżą rozmowy na temat sytuacji uchodźców czy szerzej migracji niezależnie od poglądów, oraz pokażemy jak pracować w szkole z grupą w której są uczniowie z doświadczeniem migracyjnym
 • pomoc merytoryczną i metodyczną w formie konsultacji z mentorem i koordynatorką projektu i dostęp do materiałów edukacyjnych
 • udział w  szkoleniu wprowadzającym w tajniki projektu (element obowiązkowy, 22 września 2018 r. w Warszawie)
 • dostęp do webinarium dla nauczycieli (szkolenie online) dotyczący wyzwań związanych z poruszaniem z młodzieżą tematyki migracyjnej w ramach Klubu Dobrej Rozmowy
 • możliwość przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży w Twojej szkole
 • udział młodzieży z Klubów Dobrej Rozmowy w Festiwalu Internetowym (zabawa online)
 • certyfikat dla osób które ukończą kurs internetowy i wezmą udział w szkoleniu
 • regularnie dostarczany newsletter edukacji globalnej i ekologicznej CEO z polecanymi materiałami dydaktycznymi oraz aktualną ofertą edukacyjną CEO.

 

DO ZADAŃ NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI W PROJEKCIE NALEŻY:

 • udział w Kursie internetowym
 • udział w szkoleniu wprowadzającym do projektu
 • przygotowanie i zrealizowanie z młodzieżą min. 3 spotkań w ramach Klubu Dobrej Rozmowy z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych proponowanych przez CEO
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI PROJEKCIE (kurs online i szkolenie na żywo) UCZESTNICY I UCZESTNICZKI:

 • otrzymają pakiet gotowych scenariuszy lekcji z serii "Rozmawiajmy o uchodźcach" opracowanych przez CEO i będą mieli/miały możliwość zapoznać się z nimi i przetestować je na swoich zajęciach przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek;
 • otrzymają dla swoich uczniów i uczennic publikację „Klub dobrej rozmowy. Przewodnik dla młodzieży”, wspierającą młodzież w zakładaniu i realizowaniu w szkole Klubu Dobrej Rozmowy;
 • otrzymają metodyczny Pakiet ekspercki dla szkoły "Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole" dla 5 grup kadry szkolnej: dla dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, pedagogów/psychologów, bibliotekarzy;
 • otrzymają pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku;
 • pogłębią wiedzę dotyczącą tematyki uchodźczej oraz zdobędą podstawowe informacje na temat globalnych migracji (m.in. odnośnie sytuacji w Syrii, innych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Wschodniej) w kontekście funkcjonowania współczesnego zglobalizowanego świata i globalnych współzależności;
 • otrzymają narzędzia edukacyjne do wykorzystania w czasie rozmów z młodzieżą na tematy nawiązujące do obecnej sytuacji migracyjnej na świecie.

 

 

KURS INTERNETOWY

W Kursie internetowym będziemy polecać  Ci różne materiały merytoryczne oraz metodyczne, które uporządkują Twoją wiedzę o migracjach i pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym oraz wesprą w rozwijaniu umiejętności przydatnych w prowadzeniu rozmów z młodzieżą na ten temat w formule Klubu Dobrej Rozmowy.

Kurs składa się z 4 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI).  Każda osoba w Kursie pracuje pod opieką mentora, czyli osoby, która ma już bogate doświadczenia w realizacji zajęć o tej tematyce w swojej szkole. Z mentorem będziesz mogła/mógł dzielić się swoimi doświadczeniami i zasięgać porady lub konsultować swoje pomysły i refleksje.

Zakres tematyczny Kursu internetowego:

 • najnowsze informacje dotyczące migracji i sytuacji uchodźców w globalnym i lokalnym kontekście, dowiesz się, gdzie szukać rzetelnych źródeł informacji
 • wskazówki jak uczyć młodzież sztuki rozmawiania o ważnych często kontrowersyjnych kwestiach (w tym aspekty migracji i uchodźstwa) i wzajemnego słuchania
 • jak przygotować się na trudne sytuacje i jak pracować z emocjami podczas rozmów o sytuacji uchodźców. Nie chodzi o to, by kreślić czarne scenariusze, ale zastanowić się na potencjalnymi sytuacjami, z jakimi możesz się zetknąć i poszukać przykładowych rozwiązań.
 • Jak pracować na co dzień w wielokulturowej klasie na rzecz adaptacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w tym podlegającym ochronie międzynarodowej.
 • Jak ułatwić dyrekcji i kadrze pedagogicznej podejmowanie w szkole (w pokoju nauczycielskim i na zajęciach z uczniami) merytorycznych, opartych na wzajemny szacunku rozmów na temat wielokulturowości i kultury polskiej, w tym mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Terminarz Kursu:

Trwa od 19 września do 5 grudnia 2018 r.

Moduł I 19 września – 10 października

Moduł II 10 października – 31 października

Moduł III 31 października – 21 listopada

Moduł IV 21 listopada – 5 grudnia

Ile czasu zajmie?

To, ile czasu zajmie Ci udział w Kursie zależy od Twojego zaangażowania na platformie, na której znajduje się Kurs i od aktywności w pracy z młodzieżą w Klubie Dobrej Rozmowy.

Szacujemy, że udział w Kursie i w Klubie wymaga ok 40 h pracy doskonalącej warsztat nauczycielski (ok 3 godziny tygodniowo przez 3 miesiące).

Jak ukończyć projekt i dostać certyfikat?

Każda osoba która ukończy Kurs internetowy, weźmie udział w szkoleniu stacjonarnym i przeprowadzi z młodzieżą min. 3 spotkania Klubu Dobrej Rozmowy, otrzyma certyfikat wystawiony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Kurs internetowy „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” jest realizowany dzięki współfinansowaniu Polsko-Amerykańskie Fundacji Wolności, a także dzięki środkom Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole”.

SZKOLENIE STACJONARNE

Kursowi towarzyszy jednodniowe szkolenie stacjonarne. Udział w szkoleniu stacjonarnym jest obowiązkowy! Szkolenie odbędzie się 22 września w Warszawie (6h). Udział w szkoleniu (tak jak i w Kursie internetowym) jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie stacjonarne.

Cele szkolenia stacjonarnego:

 • Wprowadzenie do koncepcji projektu, poznanie tematyki i struktury Kursu.
 • Wprowadzenie do Klubów Dobrej Rozmowy
 • Zmotywowanie i zainspirowanie nauczycieli/ki pracą istniejących Klubów Dobrej Rozmowy (prezentacja dobrych praktyk) oraz zmierzenie się z wyzwaniami, jakie wiążą się z realizacją Klubów
 • Poszerzenie kompetencji i pogłębienie zaangażowania nauczycieli/ki włączających tematykę migracyjną do swoich zajęć przedmiotowych z młodzieżą.

 

Szkolenie stacjonarne jest realizowane dzięki współfinansowaniu Polsko-Amerykańskie Fundacji Wolności w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy”, a także dzięki środkom Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole”.

KLUB DOBREJ ROZMOWY „PUNKTY WIDZENIA”

Kurs internetowy przygotuje Cię do prowadzenia z młodzieżą spotkań Klubu Dobrej Rozmowy na podstawie scenariuszy spotkań  i scenariuszy przedmiotowych odwołujących się do podstawy programowej udostępnionych na platformie.

Tematyka migracyjna na spotkaniach Klub Dobrej Rozmowy

Migracje i uchodźstwo to jedne z największych wyzwań współczesnego świata, a do tego zjawiska, które będą coraz powszechniejsze. Warto o nich rozmawiać, aby lepiej rozumieć zmiany, jakie wokół nas zachodzą: zarówno te w skali globalnej – kiedy obserwujemy w mediach szlak migracyjny osób opuszczających ogarnięte wojną Syrię, Somalię lub Jemen, czy w skali lokalnej – kiedy pojawiają się nowi sąsiedzi, którzy mówią w innym niż nasz języku, czy kiedy koleżanka z klasy wyjeżdża z rodzicami na stałe za granicę. Liczba zagadnień i pomysłów jest ogromna – migracje w skali globalnej czy lokalnej, ich przyczyny czy bardziej skutki, uchodźcy czy migranci ekonomiczni, prawdziwe historie czy opowieści filmowe, polityka migracyjna Unii Europejskiej czy raczej to, co wy konkretnie możecie zrobić?

Klub Dobrej Rozmowy „Punkty widzenia” to szansa dla uczniów i uczennic, by:

 • przeanalizować zjawisko migracji z różnych punktów widzenia
 • nauczyć się tego, jak słuchać, i co robić, by być wysłuchanym
 • wzmocnić umiejętność krytycznego myślenia (nie krytyki, ale analizy i świadomego odbioru innych opinii)
 • nauczyć się otwartości na odmienne od naszych poglądy (nie zgadzamy się ze sobą w danej sprawie, ale pozostajemy kumplami/kumpelkami)
 • przygotować się do współpracy i wspólnego działania w grupie rówieśników i rówieśniczek
 • dowiedzieć się więcej o sobie oraz o kolegach i koleżankach.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZYSZĄCE PROJEKTOWI:

 

WEBINARIUM DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

Internetowe szkolenie dotyczące wyzwań związanych z prowadzeniem zajęć na temat zjawiska migracji i uchodźstwa w szkole.

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY W SZKOŁACH

Chciałbyś/Chciałabyś zorganizować dla młodzieży z Klubu Dobrej Rozmowy warsztat w Twojej szkole wspierający w prowadzeniu spotkań poświęconych zagadnieniom migracji i uchodźstwa? Jeśli tak, przyjedziemy do Was z warsztatem tematycznym!

FESTIWAL INTERNETOWY DLA MŁODZIEŻY Z KLUBÓW DOBREJ ROZMOWY

To wspólna zabawa Klubów Dobrej Rozmowy całej Polski. Określonego dnia młodzież w Klubach zasiądzie przed ekranami swoich komputerów, by rozwiązywać Klubowe quizy, zagadki i zadania związane z tematyką migracyjną, sztuką rozmawiania i poszanowaniem różnych punktów widzenia.

 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki projektu: Julii Godorowskiej (julia.godorowska@ceo.org.pl).