Jak dołączyć

Dołącz do najnowszej edycji bezpłatnego programu "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" Centrum Edukacji Obywatelskiej! 

Program trwa od września do grudnia 2019 r.

 

Jak to działa?

Nasz program „Rozmawiajmy o uchodźcach” pomoże Ci wyjaśnić młodzieży przyczyny i skutki współczesnych migracji ludności na świecie oraz wesprze w rozwijaniu w tej grupie krytycznego myślenia, argumentowania i wymiany opinii w atmosferze wzajemnego szacunku. 

Bierzesz udział w kursie internetowym w którym rozwijasz swoją wiedzę na temat współczesnych procesów migracyjnych i w praktyce ćwiczysz prowadzenie rozmów i projektów młodzieżowych z młodzieżą z poszanowaniem różnych punktów widzenia.

Podczas szkolenia stacjonarnego w Warszawie poznajesz innych nauczycieli i nauczycielki z całej Polski dla których ważne jest rozwijanie zainteresowania młodzieży aktualnymi wydarzeniami na świecie i umiejętności odnoszenia się do siebie z szacunkiem.

W oparciu o gotowe scenariusze i karty pracy udostępnione w kursie internetowym prowadzisz (do wyboru):

 • lekcje przedmiotowe

 • projekty młodzieżowe w formule Klubu Dobrej Rozmowy

Odbierasz certyfikat potwierdzający Twoje zaangażowanie w prowadzenie działań edukacyjnych na temat migracji i w rozwijanie wśród młodzieży umiejętności prowadzenia pełnych szacunku rozmów na często trudne, budzące kontrowersje tematy.

Icons made by itim2101 from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY.

 

Jak się zgłosić?

Należy wypełnić formularz rejestracyjny. Rekrutacja została przedłużona do 16 września 2019 r.

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy regulamin programu znajduje się pod niniejszym artykułem w formie pliku do pobrania [kliknij].

Kliknij w grafikę, aby przejść do wypełniania formularza zgłoszeń:

Co otrzymasz biorąc udział w programie?

 • dostęp do kursu internetowego, który poprowadzi Cię krok po kroku po części wiedzowej poświęconej wyzwaniom i dobrym praktykom dot. współczesnym migracjom i części metodycznej z prowadzenia rozmów na zajęciach przedmiotowych/Klubu Dobrej Rozmowy/projektów młodzieżowych. 

 • rozwiniesz swoją wiedzę na temat współczesnych procesów migracyjnych i tematyki uchodźczej  (m.in.: najnowsze dane i statystyki dot. trendów azylowych w kontekście globalnym i polskim, kim są uchodźcy, kim są migranci ekonomiczni, dokąd i dlaczego ludzie migrują, dokąd i dlaczego Polacy i Polki emigrowali w przeszłości, dokąd emigrują dzisiaj?)

 • w praktyce przy wsparciu mentorskim poćwiczysz prowadzenie rozmów na trudny temat z młodzieżą z poszanowaniem różnych punktów widzenia i współpracę z młodzieżą przy projektach młodzieżowych

 • otrzymasz pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku

 • otrzymasz pakiet gotowych scenariuszy lekcji z serii "Rozmawiajmy o uchodźcach" opracowanych przez CEO i będziesz miał/miała możliwość zapoznania się z nimi i przetestowania ich na swoich zajęciach przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek;

 • otrzymasz dla swoich uczniów i uczennic publikację „Klub dobrej rozmowy. Przewodnik dla młodzieży”, wspierającą w zakładaniu i realizowaniu w szkole Klubu Dobrej Rozmowy;

 • otrzymasz metodyczny Pakiet ekspercki dla szkoły "Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?" dla 5 grup kadry szkolnej: dla dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, pedagogów/psychologów, bibliotekarzy.

 

Kto może się zgłosić?

Do programu mogą zgłosić się nauczyciele/ki, wychowawcy/czynie klas, pedagodzy/żki, psycholodzy/żki i bibliotekarze/ki ze szkół podstawowych (klasa VI-VIII) i szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy do zgłaszania się do projektu z drugim nauczycielem/ką wspierającym. Zaproszenie do programu kierujemy również do absolwentów i absolwentek ubiegłych edycji programów. Z pewnością takie osoby znajdą, również w tej edycji programu, dużo nowych inspiracji i propozycji na rozwijanie szkolnych Klubów Dobrej Rozmowy i realizowania projektów młodzieżówych.

 

O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest główny cel programu?

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy to ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający nauczycielki/ki w poruszaniu na zajęciach z młodzieżą tematów związanych ze współczesnymi migracjami i obecnością w Europie i w Polsce migrantów i uchodźców. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycielki i nauczycieli w wiedzę merytoryczną na temat współczesnych migracji ludności i umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia w szkole interesujących lekcji przedmiotowych, spotkań i projektów młodzieżówych w formule Klubu Dobrej Rozmowy na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia. To szansa dla uczniów i uczennic na zdobycie wiedzy o aktualnych procesach migracyjnych, doskonalenie umiejętności wymiany opinii, argumentowania i krytycznego myślenia.

 

Czy to coś kosztuje?

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszty dojazdu na szkolenie stacjonarne.

 

Czas trwania programu?

Semestr zimowy roku szkolnego 2019/2020 wrzesień-grudzień 2019 r.

 

Harmonogram:

Kurs internetowy:

Moduł I: 12.09 - 3.10.2019

Moduł II: 3.10 - 24.10 .2019

Moduł III: 24.10 - 14.11.2019

Moduł IV: 14.11 - 5.12.2019

Szkolenie stacjonarne:

28.09.2019 w Warszawie

 

 

Oferowane wsparcie:

 • kurs internetowy, w którym rozwiniesz swoją wiedzę na temat współczesnych procesów migracyjnych i w praktyce poćwiczysz prowadzenie rozmów i projektów młodzieżowych z młodzieżą z poszanowaniem różnych punktów widzenia.

 • pomoc merytoryczną i metodyczną w formie konsultacji z mentorem/mentorką i koordynatorką projektu i dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych

 • jednodniowe szkolenie wprowadzające w tajniki projektu (element obowiązkowy, 28 września 2019 r. w Warszawie)

 • webinarium dla nauczycieli i nauczycielek (szkolenie online) dotyczący wyzwań związanych z poruszaniem z młodzieżą tematyki migracyjnej w szkole

 • udział młodzieży z Klubów Dobrej Rozmowy w Festiwalu Internetowym (zabawa online)

 • certyfikat dla osób które ukończą kurs internetowy i wezmą udział w szkoleniu stacjonarnym

 • regularnie dostarczany newsletter edukacji globalnej i ekologicznej CEO z polecanymi materiałami dydaktycznymi oraz aktualną ofertą edukacyjną CEO.

 

Co należy do zadań nauczyciela/nauczycielki?

 • aktywny udział w Kursie internetowym

 • aktywny udział w szkoleniu stacjonarnym wprowadzającym do projektu

 • przygotowanie i zrealizowanie z młodzieżą min. 3 lekcji przedmiotowych/projektu młodzieżowego ramach Klubu Dobrej Rozmowy/ (do wyboru) z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych proponowanych przez CEO

 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

 

KURS INTERNETOWY

W Kursie internetowym będziemy polecać Ci różne materiały merytoryczne oraz metodyczne, które uporządkują Twoją wiedzę o migracjach i wesprą w rozwijaniu umiejętności przydatnych w prowadzeniu rozmów z młodzieżą na ten temat na lekcjach przedmiotowych i w formule Klubu Dobrej Rozmowy.

Kurs składa się z 4 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI). Każda osoba w Kursie pracuje pod opieką mentora, czyli osoby, która ma już bogate doświadczenia w realizacji zajęć o tej tematyce w swojej szkole. Z mentorem będziesz mogła/mógł dzielić się swoimi doświadczeniami i zasięgać porady lub konsultować swoje pomysły i refleksje.

Zakres tematyczny Kursu internetowego:

 • najnowsze informacje dotyczące migracji i sytuacji uchodźców w globalnym i lokalnym kontekście, dowiesz się, gdzie szukać rzetelnych źródeł informacji

 • wskazówki jak uczyć młodzież sztuki rozmawiania o ważnych często kontrowersyjnych kwestiach (w tym aspekty migracji i uchodźstwa) i wzajemnego słuchania

 • jak przeprowadzić projekt uczniowski w tematyce okołouchodźczej

 • jak przygotować się na trudne sytuacje i jak pracować z emocjami podczas rozmów o sytuacji uchodźców. Nie chodzi o to, by kreślić czarne scenariusze, ale zastanowić się na potencjalnymi sytuacjami, z jakimi możesz się zetknąć i poszukać przykładowych rozwiązań.

 

Ile czasu zajmie? To, ile czasu zajmie Ci udział w Kursie zależy od Twojego zaangażowania na platformie, na której znajduje się Kurs i od aktywności w pracy z młodzieżą na lekcjach przedmiotowych i w Klubie Dobrej Rozmowy. Szacujemy, że udział w Kursie i w Klubie wymaga ok 40 h pracy doskonalącej warsztat nauczycielski (ok 2 godziny tygodniowo przez 3 miesiące).

 

SZKOLENIE STACJONARNE

Kursowi towarzyszy jednodniowe szkolenie stacjonarne. Udział w szkoleniu stacjonarnym jest obowiązkowy! Szkolenie odbędzie się 28 września w Warszawie (6h). Udział w szkoleniu (tak jak i w Kursie internetowym) jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie stacjonarne.

Cele szkolenia stacjonarnego:

 • Wprowadzenie do koncepcji projektu, poznanie tematyki i struktury Kursu.

 • Wprowadzenie do formuły Klubów Dobrej Rozmowy. 

 • Zmotywowanie i zainspirowanie nauczycieli/ki pracą istniejących Klubów Dobrej Rozmowy (prezentacja dobrych praktyk) oraz zmierzenie się z wyzwaniami, jakie wiążą się z realizacją Klubów. 

 • Poszerzenie kompetencji i pogłębienie zaangażowania nauczycieli/ki włączających tematykę migracyjną do swoich zajęć przedmiotowych z młodzieżą.

KLUB DOBREJ ROZMOWY „PUNKTY WIDZENIA”

Kurs internetowy przygotuje Cię do prowadzenia z młodzieżą lekcji przedmiotowych i spotkań Klubu Dobrej Rozmowy na podstawie scenariuszy spotkań i scenariuszy przedmiotowych odwołujących się do podstawy programowej udostępnionych na platformie.

Tematyka migracyjna na spotkaniach Klub Dobrej Rozmowy

Migracje i uchodźstwo to jedne z największych wyzwań współczesnego świata, a do tego zjawiska, które będą coraz powszechniejsze. Warto o nich rozmawiać, aby lepiej rozumieć zmiany, jakie wokół nas zachodzą: zarówno te w skali globalnej – kiedy obserwujemy w mediach szlak migracyjny osób opuszczających ogarnięte wojną Syrię, Somalię lub Jemen, czy w skali lokalnej – kiedy pojawiają się nowi sąsiedzi, którzy mówią w innym niż nasz języku, czy kiedy koleżanka z klasy wyjeżdża z rodzicami na stałe za granicę. Liczba zagadnień i pomysłów jest ogromna – migracje w skali globalnej czy lokalnej, ich przyczyny czy bardziej skutki, uchodźcy czy migranci ekonomiczni, prawdziwe historie czy opowieści filmowe, polityka migracyjna Unii Europejskiej czy raczej to, co wy konkretnie możecie zrobić?

Klub Dobrej Rozmowy „Punkty widzenia” to szansa dla uczniów i uczennic, by:

 • przeanalizować zjawisko migracji z różnych punktów widzenia

 • nauczyć się tego, jak słuchać, i co robić, by być wysłuchanym

 • wzmocnić umiejętność krytycznego myślenia (nie krytyki, ale analizy i świadomego odbioru innych opinii)

 • nauczyć się otwartości na odmienne od naszych poglądy (nie zgadzamy się ze sobą w danej sprawie, ale szanujemy się nawzajem)

 • przygotować się do współpracy i wspólnego działania w grupie rówieśników i rówieśniczek

 • dowiedzieć się więcej o sobie oraz o kolegach i koleżankach.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZYSZĄCE PROJEKTOWI

WEBINARIUM DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK Internetowe szkolenie dotyczące wyzwań związanych z prowadzeniem zajęć na temat zjawiska migracji i uchodźstwa w szkole. 

FESTIWAL INTERNETOWY DLA MŁODZIEŻY Z KLUBÓW DOBREJ ROZMOWY To wspólna zabawa Klubów Dobrej Rozmowy całej Polski. Określonego dnia młodzież w Klubach zasiądzie przed ekranami swoich komputerów, by rozwiązywać Klubowe quizy, zagadki i zadania związane z tematyką migracyjną, sztuką rozmawiania i poszanowaniem różnych punktów widzenia. Termin wydarzenia podamy wkrótce.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki projektu: Julii Godorowskiej (julia.godorowska@ceo.org.pl).