II konkurs na materiał dziennikarski migracje CEO

II. Edycja konkursu na projekt materiału dziennikarskiego o tematyce migracyjnej dla młodych dziennikarzy i dziennikarek

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej ogłasza konkurs na projekt materiału dziennikarskiego o tematyce migracyjnej, uchodźczej i wielokulturowości w obrębie Europy. Hasłem przewodnim tej edycji konkursu jest “Kim jesteśmy? Nasza lokalna, europejska i globalna tożsamość”.

 

 

 

Nagrodą w Konkursie na najlepszy projekt materiału jest 4000 zł brutto. Środki te mają zapewnić dziennikarzowi i dziennikarce m.in. możliwości pracy nad pogłębionym materiałem dziennikarskim (artykułem lub reportażem prasowym, radiowym, telewizyjnym, fotoreportażem, bądź publikacją internetową), którego dotyczy projekt oraz pokrycie kosztów jego przygotowywania, w szczególności kosztów przejazdów, dostępu do źródeł, tłumaczenia itp.

Jaki jest cel konkursu?

CEO chce zachęcić indywidualnych dziennikarzy i dziennikarki lub zespoły dziennikarskie do pogłębionego researchu dotyczącego złożoności procesów migracyjnych w kontekście globalnym, europejskim, lokalnym, wpływu indywidualnych historii na społeczeństwa, skupieniu się na jednostce, która często jest liczbą w statystykach i spojrzeniu na zagadnienie tożsamości w zglobalizowanym świecie. Kim jesteśmy? Co nas definiuje? Czy możemy mieć więcej niż jedną tożsamość? Czy tożsamość może się zmieniać? Zachęcamy do poszukiwania historii, które ukażą złożoność tego zjawiska, szanse i wyzwania, jakie daje wielokulturowość.

Poprzez nagrody dla początkujących dziennikarzy i dziennikarek chcemy:

 • zwrócić uwagę młodych osób, które tworzą treści medialne na wyzwanie, przed którym stoimy my wszyscy - lokalnie i globalnie - jakim są migracje;
 • uwrażliwiać na akceptację różnych punktów widzenia;
 • zachęcać do pluralizmu narracji w mediach i oddawania głosu migrantom;
 • promować inkluzywny język pełen szacunku i godności;
 • zachęcać do debaty na trudne, kontrowersyjnie społecznie tematy;
 • uczyć spojrzenia na migracje jako zjawisko złożone, wielowątkowe, w którym nie ma jedynie tych „za” i „przeciw” i zachęcać do odkrywania „szarości”;
 • zachęcać do szukania lokalnych rozwiązań na globalne problemy;
 • promować rzetelne, pogłębione dziennikarstwo;
 • złożoność tożsamości pod względem wielokulturowości, wielojęzyczności, w procesach migracyjnych. 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Młodzi dziennikarze i dziennikarki oraz adepci dziennikarstwa do 35. roku życia (w przypadku zespołu dziennikarskiego przynajmniej jeden dziennikarz lub dziennikarka z zespołu musi spełniać to wymaganie). Projekty materiału dziennikarskiego mogą składać dziennikarze i dziennikarki niezależni, reporterzy, reporterki, redaktorzy i redaktorki pracujący w agencjach prasowych lub dziennikarze uprawiający dziennikarstwo non-profit. Kandydaci i kandydatki muszą upewnić się, że opracowane treści medialne zostaną opublikowane na kanale o zasięgu ogólnokrajowym lub w mediach lokalnych.

 

Na co można uzyskać wsparcie?

Przyznamy 4 nagrody w wysokości 4 000 zł brutto dla dziennikarzy i dziennikarek, którzy złożą pełną aplikację, w której przedstawią swój projekt na materiał dziennikarski, który będzie inspirowany jednym z zagadnień:

 • Unia Europejska a migracje - jak kształtuje się nasza wspólnotowa tożsamość?
 • Tożsamość młodych ludzi w zglobalizowanym świecie - kim czuje się pokolenie zet.
 • Polska tożsamość wielokulturowa. Kim jest współczesny Polak? Czy Polak może nie urodzić się w Polsce? Czy możliwa jest Polska wielokulturowa?
 • Pandemia a wpływ na migracje i poczucie tożsamości lokalnej, europejskiej, obywatela świata.

Forma materiału dziennikarskiego jest dowolna - wywiad, materiał wideo, reportaż, podcast i inne. Szukamy świeżego, wnikliwego spojrzenia na to, czym migracje są dzisiaj dla nas.
Uczestnikowi/Uczestniczce CEO może przyznać tylko jedną Nagrodę na realizację Materiału. Laureaci i Laureatki poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w konkursie.

Jak aplikować?

Kandydaci i kandydatki powinni wypełnić formularz online dostępny TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 4 czerwca 2021 roku.
Należy złożyć propozycję materiału dziennikarskiego nie dłuższą niż 4 strony A4, list motywacyjny (1 strona A4) i CV używając formularza online. Propozycja powinna zawierać opis pomysłu i wszystkie już zebrane na ten temat informacje, a także argumentację, dlaczego podejmowany temat jest istotny i innowacyjny i jaki może mieć wpływa na odbiorcę. 
Wzór Opisu Projektu stanowi załącznik 1. na dole strony.
Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem (zał. 2).

Kryterium oceny

Komisja ocenia Opisy projektów na podstawie następujących kryteriów:
1) Opis projektu i plan jego realizacji. Odpowiednia dokumentacja, która potwierdza szanse na powodzenie i ukończenie Materiału (40 punktów);
2) Zgodność projektu z tematem (20 punktów);
3) Wcześniejsze zainteresowanie Uczestnika/Uczestniczki tematyką migracyjną, uchodźczą, tożsamościową i wielokulturowością (5 punktów);
4) Miejsca planowanej publikacji (10 punktów);
5) Motywacja opisana w liście motywacyjnym (10 punktów);
6)  Innowacyjne podejście zarówno w formie jak i w treści (10 punktów).
7) Gotowość do zaangażowania się w działania edukacyjne CEO (5 punktów).

Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmie 3-4 osobowa komisja. Po ocenieniu wniosków wybrani dziennikarze i dziennikarki zostaną powiadomieni o wynikach i podpiszą oświadczenie o przyjęciu nagrody.

UWAGA!
Laureaci/Laureatki nie są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów realizacji Materiału, jednakże w przypadku, gdy Laureat lub Laureatka nie wykona w terminie obowiązków określonych w ust. 3. bądź przed upływem tego terminu poinformuje Organizatora o rezygnacji z realizacji Materiału, jest zobowiązany/zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi wypłaconej Nagrody.

Jeżeli dokładnie przeczytałeś Regulamin, ale wciąż masz pytania, napisz na: weronika.rzezutka@ceo.org.pl