Regulamin

REGULAMIN KURSU

„Rozmawiajmy o uchodźcach”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursie internetowym „Rozmawiajmy o uchodźcach Klub Dobrej Rozmowy”, zwanym dalej Kursem. Kurs jest prowadzony w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach”, zwanego dalej Projektem.
2. Za zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu odpowiada Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
3. Uczestnikiem lub uczestniczką Kursu jest nauczyciel/nauczycielka, wychowawca, pedagog szkolny siódmych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum, który dokona zgłoszenia samodzielnie oraz zarejestruje się na platformie spolecznosc.edu.org.pl (indywidualnie).
4. Każdy uczestnik i uczestniczka Kursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
6. Kandydaci/Kandydatki, zgłaszający chęć uczestnictwa w Kursie, zobowiązani są do rejestracji poprzez wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na platformie spolecznosc.edu.org.pl, podlinkowanego na stronie internetowej Projektu pod adresem: migracje.ceo.org.pl do 25 lutego 2018 r. (pierwszym terminem zamknięcia rekrutacji był 18 lutego 2018 roku). Aby wziąć udział w Kursie wymagana jest także podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, dostęp do Internetu oraz aktywność w Kursie i udział w jednym szkoleniu stacjonarnym.
7. Uczestnik/Uczestniczka Kursu jednocześnie zobowiązuje się do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym projektu, prowadzonym we współpracy CEO z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".
8. W ciągu 2 dni roboczych od zakończenia rejestracji uczestnicy i uczestniczki otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Projektu.
9. Ilość miejsc na Kursie ograniczona – o przyjęciu do Kursu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostały przyjęte w pierwszej kolejności, zostaną wpisane na listę rezerwową i przyjęte do Kursu w wypadku rezygnacji osób z listy głównej.

§2

PRZEBIEG KURSU I WARUNKI ZALICZENIA

1. Celem Kursu jest dostarczenie biorącym w nim udział nauczycielom i nauczycielkom kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć o tematyce uchodźczej oraz wspierających rozmowę, słuchanie się i dialog z młodzieżą.
2. Kurs podzielony jest na 4 moduły, z których każdy będzie trwał ok. 3 tygodni.
3. Każdy moduł zostanie zamieszczony na platformie internetowej pod adresem: nai.edu.pl.
4. Uczestnicy i uczestniczki w ramach Kursu zobowiązani są do:
a) nawiązania kontaktu ze swoją moderatorką/moderatorem w trakcie modułu 1 (który rozpoczyna się 1 marca 2018);
b) zapoznawania się z materiałem teoretycznym każdego modułu;
c) terminowego wykonywania zadań przypisanych do każdego modułu i publikowania opisów ich wykonania zgodnie z zaleceniami zawartymi w module, oraz odpowiedzi na zadane pytania. Miejscem publikowania opisów będą formularze sprawozdania na platformie Kursu. Do zaliczenia zadań praktycznych konieczna jest akceptacja mentora lub mentorki grupy. W wypadku uzyskania akceptacji warunkowej konieczne jest uzupełnienie odpowiedzi zgodnie z zaleceniami mentora lub mentorki grupy. Uczestnicy i uczestniczki wyrażają również zgodę, by ich sprawozdania były wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez prowadzącego Projekt oraz zgadzają się na ich publikację na stronie internetowej Kursu;
d) uzupełnienia swojego profilu na platformie Kursu;
e) udziału w szkoleniu stacjonarnym organizowanym w ramach Kursu. 
5. Organizatorzy Kursu zapewniają każdemu uczestnikowi i uczestniczce ścisły kontakt z mentorem lub mentorką, który/a komentuje opublikowane sprawozdania; dostęp do sprawozdań napisanych przez innych uczestników i uczestniczki Kursu oraz możliwość ich komentowania. Organizatorzy Kursu zapewniają uczestnikom i uczestniczkom udział w jednym szkoleniu stacjonarnym.
6. Udział w Kursie i szkoleniu stacjonarnym jest bezpłatny. Uczestnicy i uczestniczki ponoszą jedynie koszty dojazdu na spotkanie stacjonarne.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika/uczestniczki z Kursu w wypadku gdy:
a) uczestnik/uczestniczka nie skontaktuje się z mentorką lub mentorem w ciągu 1. modułu, czyli trzech pierwszych tygodni trwania Kursu;
b) opóźnienie w publikacji sprawozdania uczestnika/uczestniczki przekroczy trzy tygodnie;
c) uczestnik/uczestniczka nie opublikuje sprawozdania i nie poinformuje mentorkę/mentora o przyczynach opóźnienia i terminie uzupełnienia zaległości;
d) uczestnik/uczestniczka łamie rażąco zasady dobrego wychowania i netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta) w kontaktach z mentorką/mentorem lub/i innymi uczestnikami/uczestniczkami.
8. Uczestnicy i uczestniczki Kursu otrzymają pakiet scenariuszy zajęć i materiały do pracy z młodzieżą, a po uzyskaniu akceptacji mentorki/mentora za sprawozdania ze wszystkich modułów oraz za udział w obowiązkowym spotkaniu stacjonarnym otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie Kursu.
9. Powyższe zasady regulaminu należy zaakceptować podczas pierwszego logowania do platformy Kursu. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Kursie.

 

§3

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia Projektu i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji Projektu posiada CEO.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Projektu.
3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Programu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Projektu do celów innych niż udział w pozostałych projektach i Programach edukacyjnych CEO, w celach komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
5. Z chwilą nadesłania przez uczestników/uczestniczki Programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:
5.1 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
5.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego organizatora, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.
6. Uczestnik/Uczestniczka przystępujący do Projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

 

§ 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Kursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
3. Uczestnik/Uczestniczka Kursu podają swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności.
4. Uczestnik/Uczestniczka Kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji Projektu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty Projektowej CEO.
5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik/użytkowniczka mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Kursie.
7. Uczestnik i uczestniczka Kursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie nadesłanych przez uczestnika/uczestniczkę fotografii z przebiegu projektu na stronie internetowej oraz w zasobach CEO. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej julia.godorowska@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: „Rozmawiajmy o uchodźcach”.
2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Kursu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Projektu “Rozmawiajmy o uchodźcach”: migracje.ceo.org.pl.