Regulamin

Wzór ważny od 04.02.2019 r.

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w projekcie o nazwie „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy (dalej „Projekt”) odbywającym się w okresie od 01 marca do 21 czerwca 2019 r.
 1. Organizatorem Projektu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 2. Uczestnikiem Projektu jest nauczyciel, wychowawca, psycholog, pedagog, bibliotekarz szkolny (klasy IV-VIII) szkoły podstawowej,  gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, który dokona zgłoszenia samodzielnie rejestrując się na platformie spolecznosc.edu.org.pl (indywidualnie) (dalej „Uczestnik”).
 3. Zgłoszenie oraz udziału w Projekcie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Projekcie.

 

§2

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU

 

 1. Uczestnictwo w Projekcie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Uczestnik sam zgłasza się do udziału w Projekcie (dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Projektu (www.migracje.ceo.org.pl) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 3. W sytuacji kiedy Zgłaszający zgłasza się do udziału z nauczycielem wspierającym, przekazuje Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane nauczyciela wspierającego (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę danej osoby.
 1. W terminie 7 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Projekcie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Projektu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Projektu.
 2.  

 

§3

ZASADY PROJEKTU

 

 1. W ramach Projektu Uczestnik powinien zrealizować projekt/zadanie polegający/e na: udziale w kursie internetowym (od 1 marca do 30 maja 2019 r.), udziale w szkoleniu stacjonarnym (16 marca 2019 r.), przeprowadzeniu min. 3 spotkań/zajęć z młodzieżą na lekcjach przedmiotowych i/lub w formule Klubu Dobrej Rozmowy z  wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Projekcie przez Organizatora (dalej „Materiały”), wziąć udział w ankiecie ewaluacyjnej udostępnionej przez organizatora pod koniec projektu.
 2. Po zrealizowaniu Projektu, najpóźniej do dnia 30 maja 2019 roku, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem specjalnych Formularzy refleksji udostępnionych na kursie na Nauczycielskiej Akademii Internetowej pisemnych sprawozdań/refleksji z realizacji Projektu (dalej „Sprawozdanie”).
 3. Uczestnik ponadto, wyrazi zgodę aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory) było wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez Organizatora.
 4. Uczestnik ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Uczestnik, Uczestnik powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację.
 5. W przypadku realizowania Projektu przez Uczestnik niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek.
 1. Po zrealizowaniu i zakończeniu Uczestnik otrzymuje zaświadczenia imienne. Na prośbę Uczestnika Organizator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów – członków Zespołu - in blanco oraz dyrektora szkoły/instytucji edukacyjnej.
 2. Organizator w ramach Projektu wykona następujące czynności:
  1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Projektu.
  2. Organizowanie szkolenia dla nauczycieli, kursu internetowego, webinarium i festiwalu internetowego wspierających prace nad Projektem.
  3. Merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad Projektem.
  4. Przygotowanie i prowadzenie kursu internetowego na platformie Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI)
  5. Prowadzenie strony internetowej projektu www.migracje.ceo.org.pl
  6. Promocję Projektu w mediach.
  7. Archiwizację zebranych przez Uczestników materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.
  8. Przygotowanie i przekazanie  po zakończeniu realizacji Projektu: zaświadczeń dla Uczestników (zgodnie z pkt 6).

 

§4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Projektu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Projektem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika w ramach Projektu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 1. Licencja obejmuje także:
 1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 1. Uczestnik oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Projektem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Projekcie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie.
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Opiekunów oznacza brak dalszej możliwości udziału w projekcie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji  przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

§6

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Projektu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających się do Projektu jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, w celu informowania o działaniach i produktach edukacyjnych CEO oraz w celu udostępnienia sponsorowi.
 5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 8. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie w tym Dane osobowe powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 9. Dane przekazywane sponsorowi na podstawie zgody osoby.
  1. CEO udostępnia dane osobowe sponsorowi w celach:
  2. Marketingu bezpośredniego i oferowania usług związanych z dalszym rozwojem kompetencji zdobytych w trakcie realizacji projektu, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być zainteresowana),
  3. Badania satysfakcji z jakości obsługi i zadowolenia z udziału w projekcie oraz preferencji odnośnie zapotrzebowania na inne projekty realizowane przez sponsora,
  4. Archiwalnym (dowodowym),
  5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  6. Spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego lub prawa amerykańskiego (np. wobec urzędów skarbowych i (Internal Revenue Service) IRS).     
  7. Zgoda na przekazanie danych sponsorowi jest dobrowolna ale niezbędna do udziału w projekcie „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy”.
  8. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  9. Wycofanie zgody oznacza brak dalszej możliwości udziału w projekcie.
  10. Sponsor może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którymi są podmioty z następujących kategorii:

a.   organizacje pozarządowe współrealizujące projekt w którym uczestniczy osoba, której dane dotyczą lub realizujące inny projekt ze środków sponsora, 

b.   upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe, IRS),

c.   świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

 1. Dane osobowe będą przekazywane do USA i/lub innych państw poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie sponsor ma siedzibę lub mają siedzibę/filie jego wyselekcjonowani usługodawcy, w szczególności dostawcy usług IT i audytorskich. W takich przypadkach dane są przekazywane do takiego państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez sponsora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy między CEO i sponsorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później
 1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w tym projekcie, chyba że sponsor projektu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 4. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora projektu: julia.godorowska@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy”
 2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Projektu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Projekt jest realizowany w 2019 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.