Regulamin

 

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy 
(Kurs pn. „Klub Dobrej Rozmowy. Punkty widzenia”) 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie pn. „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” (dalej „Program”), którego zasadniczą częścią jest kurs internetowy dla nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, pedagogów i psychologów w szkole podstawowej (klasy VI-VIII) i szkole ponadpodstawowej „Klub Dobrej Rozmowy. Punkty widzenia” (dalej „Kurs”). 
 
2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”). 
 
3. Program jest prowadzony w ramach Programu Szkoła Ucząca Się będącego przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
 
4. Program odbywa się w okresie od 12 września do 5 grudnia 2019 r. 
 
5. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub inna placówka oświatowa (dalej „Szkoła”). Zadania Programu realizują wskazane przez Szkołę osoby fizyczne, w szczególności nauczyciele, wychowawcy klas, bibliotekarze, psycholodzy, pedagodzy szkolni („Uczestnicy”). 
 
6. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora. 
 
7. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie. 
 
§2 ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 
1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”). 
 
2. Uczestnik zgłasza się do udziału w Programie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc) zgodnie z zamieszczoną instrukcją. 
 
3. W terminie 7 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu. 
 
§3 ZASADY PROGRAMU 
1. W ramach Programu uczestnik bierze udział w kursie w formule blended-learning (tj. kurs internetowy ze szkoleniem stacjonarnym). 
 
2. Celem Kursu jest dostarczenie biorącym w nim udział nauczycielom, wychowawcom klas, bibliotekarzom, pedagogom i psychologom wiedzy nt. procesów migracyjnych ludności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia z młodzieżą rozmów i projektów młodzieżowych wokół tej tematyki w atmosferze wzajemnego szacunku i w duchu poznawania różnych punktów widzenia. 
 
3. Kurs podzielony jest na 4 moduły, z których każdy trwa 3 tygodnie (kurs internetowy stanowi równowartość 40 godzin doskonalenia zawodowego). 
 
4. Każdy moduł zostanie zamieszczony na platformie internetowej pod adresem: nai.edu.pl. 
 
5. Uczestnicy i uczestniczki w ramach Kursu zobowiązani są do: a) nawiązania kontaktu z mentorem lub mentorką w trakcie modułu 1 (który rozpoczyna się 12 września 2019); b) zapoznawania się z materiałem teoretycznym każdego modułu; c) terminowego wykonywania zadań przypisanych do każdego modułu i publikowania opisów ich wykonania zgodnie z zaleceniami zawartymi w module, oraz odpowiedzi na zadane pytania. Miejscem publikowania opisów będą formularze sprawozdania na platformie Kursu. Do zaliczenia zadań praktycznych konieczna jest akceptacja mentora lub mentorki grupy. W wypadku uzyskania akceptacji warunkowej konieczne jest uzupełnienie odpowiedzi zgodnie z zaleceniami mentora lub mentorki grupy. Uczestnicy i uczestniczki wyrażają również zgodę, by ich sprawozdania były wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez prowadzącego Projekt oraz zgadzają się na ich publikację na stronie internetowej Kursu; d) uzupełnienia swojego profilu na platformie Kursu; e) udziału w jednym 6-godzinnym szkoleniu stacjonarnym (28 września 2019 r. w Warszawie) organizowanych w ramach Kursu. 
 
6. Organizatorzy Kursu zapewniają każdemu uczestnikowi i uczestniczce: a) ścisły kontakt z mentorem lub mentorką, który/a komentuje opublikowane sprawozdania; b) publikacje ze scenariuszami zajęć i materiałami do pracy z młodzieżą; c) dostęp do sprawozdań napisanych przez innych uczestników i uczestniczki Kursu oraz możliwość ich komentowania; d) udział w jednym szkoleniu stacjonarnym; e) po uzyskaniu akceptacji mentorki/mentora za sprawozdania ze wszystkich modułów oraz za udział w obowiązkowym jednym szkoleniu stacjonarnym: certyfikat poświadczający ukończenie Kursu; f) jeśli osoba zgłaszająca zaznaczy taką opcję w formularzu rekrutacyjnym i wpisze dane Dyrekcji, wówczas do szkoły zostanie wysłany list gratulacyjny. 
 
7. Udział w Kursie i jednym szkoleniu stacjonarnym jest bezpłatny. Uczestnicy i uczestniczki ponoszą jedynie koszty dojazdu na spotkanie stacjonarne. 
 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika/uczestniczki z Kursu w wypadku gdy: a) uczestnik/uczestniczka nie skontaktuje się z mentorką lub mentorem w ciągu 1. modułu; b) opóźnienie w publikacji sprawozdania uczestnika/uczestniczki przekroczy dwa tygodnie; c) uczestnik/uczestniczka nie opublikuje sprawozdania i nie poinformuje mentora/mentorki o przyczynach opóźnienia i terminie uzupełnienia zaległości; d) uczestnik/uczestniczka łamie rażąco zasady dobrego wychowania i netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta) w kontaktach z mentorem/mentorką lub/i innymi uczestnikami/uczestniczkami. 
 
9. Powyższe zasady regulaminu należy zaakceptować podczas pierwszego logowania do platformy Kursu. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Kursie. 
 
§4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi, jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO. 
 
2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora. 
 
3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach. 
 
4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika, w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne). 
 
5. Licencja obejmuje także: a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań; b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności; c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych; 
 
6. Uczestnik oświadcza, że: a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich; b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia. 
 
8. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych. 
 
§5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed zakończeniem Kursu, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie. 
 
2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed zakończeniem Kursu, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 6 Regulaminu. 
 
§6 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40. 
 
2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa. 
 
3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów, Członków Zespołów jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu i zawarcia umowy. 
 
4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). 
 
5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. 
 
7. Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej, dane adresowe placówki edukacyjnej, w której pracujesz) są przekazywane do sponsora posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych jest dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy ograniczonej liczby osób i jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 
8. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.  
 
9. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 
 
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 
 
11. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 
 
12. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego PUODO). 
 
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: julia.godorowska@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy”. 
 
2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.