Regulamin

 

 

 

REGULAMIN KURSU

„Rozmawiajmy o uchodźcach”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursie internetowym „Rozmawiajmy o uchodźcach Klub Dobrej Rozmowy”, zwanym dalej Kursem. Kurs jest prowadzony w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach”, zwanego dalej Projektem.
2. Za zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu odpowiada Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).
3. Uczestnikiem lub uczestniczką Kursu jest nauczyciel/nauczycielka, wychowawca, pedagog szkolny siódmych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum, który dokona zgłoszenia samodzielnie oraz zarejestruje się na platformie spolecznosc.edu.org.pl (indywidualnie).
4. Każdy uczestnik i uczestniczka Kursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
6. Kandydaci/Kandydatki, zgłaszający chęć uczestnictwa w Kursie, zobowiązani są do rejestracji poprzez wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na platformie spolecznosc.edu.org.pl, podlinkowanego na stronie internetowej Projektu pod adresem: migracje.ceo.org.pl do 25 lutego 2018 r. (pierwszym terminem zamknięcia rekrutacji był 18 lutego 2018 roku). Aby wziąć udział w Kursie wymagana jest także podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, dostęp do Internetu oraz aktywność w Kursie i udział w jednym szkoleniu stacjonarnym.
7. Uczestnik/Uczestniczka Kursu jednocześnie zobowiązuje się do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym projektu, prowadzonym we współpracy CEO z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".
8. W ciągu 2 dni roboczych od zakończenia rejestracji uczestnicy i uczestniczki otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Projektu.
9. Ilość miejsc na Kursie ograniczona – o przyjęciu do Kursu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostały przyjęte w pierwszej kolejności, zostaną wpisane na listę rezerwową i przyjęte do Kursu w wypadku rezygnacji osób z listy głównej.

10. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

§2

PRZEBIEG KURSU I WARUNKI ZALICZENIA

1. Celem Kursu jest dostarczenie biorącym w nim udział nauczycielom i nauczycielkom kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć o tematyce uchodźczej oraz wspierających rozmowę, słuchanie się i dialog z młodzieżą.
2. Kurs podzielony jest na 4 moduły, z których każdy będzie trwał ok. 3 tygodni.
3. Każdy moduł zostanie zamieszczony na platformie internetowej pod adresem: nai.edu.pl.
4. Uczestnicy i uczestniczki w ramach Kursu zobowiązani są do:
a) nawiązania kontaktu ze swoją moderatorką/moderatorem w trakcie modułu 1 (który rozpoczyna się 1 marca 2018);
b) zapoznawania się z materiałem teoretycznym każdego modułu;
c) terminowego wykonywania zadań przypisanych do każdego modułu i publikowania opisów ich wykonania zgodnie z zaleceniami zawartymi w module, oraz odpowiedzi na zadane pytania. Miejscem publikowania opisów będą formularze sprawozdania na platformie Kursu. Do zaliczenia zadań praktycznych konieczna jest akceptacja mentora lub mentorki grupy. W wypadku uzyskania akceptacji warunkowej konieczne jest uzupełnienie odpowiedzi zgodnie z zaleceniami mentora lub mentorki grupy. Uczestnicy i uczestniczki wyrażają również zgodę, by ich sprawozdania były wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez prowadzącego Projekt oraz zgadzają się na ich publikację na stronie internetowej Kursu;
d) uzupełnienia swojego profilu na platformie Kursu;
e) udziału w szkoleniu stacjonarnym organizowanym w ramach Kursu. 
5. Organizatorzy Kursu zapewniają każdemu uczestnikowi i uczestniczce ścisły kontakt z mentorem lub mentorką, który/a komentuje opublikowane sprawozdania; dostęp do sprawozdań napisanych przez innych uczestników i uczestniczki Kursu oraz możliwość ich komentowania. Organizatorzy Kursu zapewniają uczestnikom i uczestniczkom udział w jednym szkoleniu stacjonarnym.
6. Udział w Kursie i szkoleniu stacjonarnym jest bezpłatny. Uczestnicy i uczestniczki ponoszą jedynie koszty dojazdu na spotkanie stacjonarne.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika/uczestniczki z Kursu w wypadku gdy:
a) uczestnik/uczestniczka nie skontaktuje się z mentorką lub mentorem w ciągu 1. modułu, czyli trzech pierwszych tygodni trwania Kursu;
b) opóźnienie w publikacji sprawozdania uczestnika/uczestniczki przekroczy trzy tygodnie;
c) uczestnik/uczestniczka nie opublikuje sprawozdania i nie poinformuje mentorkę/mentora o przyczynach opóźnienia i terminie uzupełnienia zaległości;
d) uczestnik/uczestniczka łamie rażąco zasady dobrego wychowania i netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta) w kontaktach z mentorką/mentorem lub/i innymi uczestnikami/uczestniczkami.
8. Uczestnicy i uczestniczki Kursu otrzymają pakiet scenariuszy zajęć i materiały do pracy z młodzieżą, a po uzyskaniu akceptacji mentorki/mentora za sprawozdania ze wszystkich modułów oraz za udział w obowiązkowym spotkaniu stacjonarnym otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie Kursu.
9. Powyższe zasady regulaminu należy zaakceptować podczas pierwszego logowania do platformy Kursu. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Kursie.

 

§3

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia Projektu i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji Projektu posiada CEO.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Projektu.
3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Programu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Projektu do celów innych niż udział w pozostałych projektach i Programach edukacyjnych CEO, w celach komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
5. Z chwilą nadesłania przez uczestników/uczestniczki Programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:
5.1 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
5.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego organizatora, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.
6. Uczestnik/Uczestniczka przystępujący do Projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

 

 

§4

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Opiekunów i Członków Zespołów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji  przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

§5

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów i Członków Zespołów Programu jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, w celu informowania o działaniach i produktach edukacyjnych CEO oraz w celu udostępnienia sponsorowi.
 5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 8. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie w tym Dane osobowe powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 9. Dane przekazywane sponsorowi na podstawie zgody osoby.
  1. CEO udostępnia dane osobowe sponsorowi w celach:
  2. Marketingu bezpośredniego i oferowania usług związanych z dalszym rozwojem kompetencji zdobytych w trakcie realizacji programu, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być zainteresowana),
  3. Badania satysfakcji z jakości obsługi i zadowolenia z udziału w programie oraz preferencji odnośnie zapotrzebowania na inne programy realizowane przez sponsora,
  4. Archiwalnym (dowodowym),
  5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  6. Spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego lub prawa amerykańskiego (np. wobec urzędów skarbowych i (Internal Revenue Service) IRS).      
  7. Zgoda na przekazanie danych sponsorowi jest dobrowolna ale niezbędna do udziału w programie "Rozmawijamy o uchodźcach".
  8. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  9. Wycofanie zgody oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie.
  10. Sponsor może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którymi są podmioty z następujących kategorii:

a.   organizacje pozarządowe współrealizujące program w którym uczestniczy osoba, której dane dotyczą lub realizujące inny program ze środków sponsora, 

b.   upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe, IRS),

c.   świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

 1. Dane osobowe będą przekazywane do USA i/lub innych państw poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie sponsor ma siedzibę lub mają siedzibę/filie jego wyselekcjonowani usługodawcy, w szczególności dostawcy usług IT i audytorskich. W takich przypadkach dane są przekazywane do takiego państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez sponsora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy między CEO i sponsorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później
 1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 4. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej julia.godorowska@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: „Rozmawiajmy o uchodźcach”.
2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Kursu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Projektu “Rozmawiajmy o uchodźcach”: migracje.ceo.org.pl.