Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej ogłasza konkurs na projekt materiału dziennikarskiego o tematyce migracyjnej, uchodźczej i wielokulturowości.

Nagrodą w Konkursie na najlepszy projekt materiału  jest 4000 zł brutto. Środki te mają zapewnić dziennikarzowi i dziennikarce m.in. możliwości pracy nad pogłębionym materiałem dziennikarskiem (artykułem lub reportażem prasowym, radiowym, telewizyjnym, fotoreportażem, bądź publikacją internetową), którego dotyczy projekt oraz pokrycie kosztów jego przygotowywania, w szczególności kosztów przejazdów, dostępu do źródeł, tłumaczenia itp.

Jaki jest cel konkursu?

CEO chce zachęcić indywidualnych dziennikarzy i dziennikarki lub zespoły dziennikarskie do pogłębionego researchu dotyczącego złożoności procesów migracyjnych w kontekście globalnym i lokalnym (polskim i europejskim) oraz ich przyczyn i wpływu na społeczeństwa oraz umożliwić im rzetelną i kompleksową pracę nad tematami dotyczącymi globalnych wyzwań. 

Poprzez nagrody dla początkujących dziennikarzy i dziennikarek chcemy:

  • zwrócić uwagę młodych osób, które tworzą treści medialne na wyzwanie, przed którym stoimy my wszyscy - lokalnie i globalnie - jakim są migracje;
  • uwrażliwiać na akceptację różnych punktów widzenia;
  • zachęcać do pluralizmu narracji w mediach i oddawania głosu migrantom;
  • promować inkluzywny język pełen szacunku i godności;
  • zachęcać do debaty na trudne, kontrowersyjnie społecznie tematy;
  • uczyć spojrzenia na migracje jako zjawisko złożone, wielowątkowe, w którym nie ma jedynie tych „za” i „przeciw” i zachęcać do odkrywania „szarości”;
  • podkreślać globalne współzależności i ukazywać powiązania globalnej Północy i globalnego Południa;
  • zachęcać do szukania lokalnych rozwiązań na globalne problemy;
  • promować rzetelne, pogłębione dziennikarstwo.

 

Kto może złożyć projekt?

Młodzi dziennikarze i dziennikarki oraz adepci dziennikarstwa do 35. roku życia (w przypadku zespołu dziennikarskiego przynajmniej jeden dziennikarz lub dziennikarka z zespołu musi spełniać to wymaganie). Wnioski o stypendium mogą składać dziennikarze i dziennikarki niezależni, reporterzy, reporterki, redaktorzy i redaktorki pracujący w agencjach prasowych lub dziennikarze uprawiający dziennikarstwo non-profit. Kandydaci i kandydatki muszą upewnić się, że opracowane treści medialne zostaną opublikowane na kanale o zasięgu ogólnokrajowym lub w mediach lokalnych.

co trzeba zrobić?

Przyznamy 4 nagrody w wysokości 4 000 zł brutto dla dziennikarzy i dziennikarek, którzy złożą pełną aplikację, w której przedstawią swój projekt na materiał dziennikarski, który będzie poruszał jedno z następujących zagadnień w nawiązaniu do 4 Celów Zrównoważonego Rozwoju:
1. Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa.
2. Migracje a nierówności społeczne.
3. Migracje związane ze zmianą klimatu i degradacją środowiska przyrodniczego.
4. Migracje w celu poszukiwaniu pokoju i bezpieczeństwa.

Kandydaci i kandydatki złożą projekt związany z jednym wybranym zagadnieniem. Nagrodę otrzymuje czworo Uczestniczek lub Uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
Uczestnikowi/Uczestniczce CEO może przyznać tylko jedną nagrodę na realizację materiału.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz online dostępny TUTAJ.
Za pomocą formularza zależy złożyć propozycję materiału dziennikarskiego nie dłuższą niż 4 strony A4, list motywacyjny (1 strona A4) i CV używając formularza online. Propozycja powinna zawierać opis pomysłu i wszystkie już zebrane na ten temat informacje, a także argumentację, dlaczego podejmowany temat jest istotny i innowacyjny i jaki może mieć wpływa na odbiorcę. 
Wzór Opisu Projektu stanowi załącznik 1. na dole strony, a także znajduje się na końcu Regulaminu (Zał. 2)

 

Na zgłoszenia czekamy do 11 października 2020.
 
Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem.

Komisja ocenia Opisy projektów na podstawie następujących kryteriów:

1) Opis projektu i plan jego realizacji. Odpowiednia dokumentacja, która potwierdza szanse na powodzenie i ukończenie Materiału (40 punktów);
2) Zgodność projektu z tematem, czyli z jednym z wymienionych w pkt 1 ust. 2 Regulaminu Celów Zrównoważonego Rozwoju (20 punktów);
3) Wcześniejsze zainteresowanie Uczestnika/Uczestniczki tematyką migracyjną, uchodźczą, tożsamościową i wielokulturowością (5 punktów);
4) Miejsca planowanej publikacji (10 punktów);
5) Motywacja opisana w liście motywacyjnym (10 punktów);
6)  Innowacyjne podejście zarówno w formie jak i w treści (10 punktów).
7) Gotowość do zaangażowania się w działania edukacyjne CEO (5 punktów).
Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmie 3-4 osobowa komisja. Po ocenieniu wniosków wybrani dziennikarze i dziennikarki zostaną powiadomieni o wynikach i podpiszą umowę z Fundacją CEO.

 

Uwaga!

Laureaci/Laureatki nie są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów realizacji Materiału, jednakże w przypadku, gdy Laureat lub Laureatka nie wykona w terminie obowiązków określonych w ust. 3. bądź przed upływem tego terminu poinformuje Organizatora o rezygnacji z realizacji Materiału, jest zobowiązany/zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi wypłaconej Nagrody.

Jeżeli dokładnie przeczytałeś Regulamin, ale wciąż masz pytania, napisz na: weronika.rzezutka@ceo.org.pl