OPIS

Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole to ogólnopolska inicjatywa Centrum Edukacji Obywatelskiej wspierająca kadrę pedagogiczną i zarządzającą w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym w szkole podstawowej (klasa 4-8) i gimnazjum. Projekt jest częścią ogólnopolskiego programu edukacyjnego Rozmawiajmy o uchodźcach.

Proponowane działania służą podniesieniu kompetencji dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i bibliotekarzy niezbędnych do wsparcia uczniów-migrantów w adaptacji szkolnej, oraz zwiększeniu motywacji kadry szkolnej w prowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych między polskimi i cudzoziemskimi uczniami w szkole, a także rozwój współpracy i pracy zespołowej dyrekcji i pedagogów na rzecz budowania szkolnego środowiska wielokulturowego.

Cel ten będzie realizowany poprzez kompleksowe wsparcie kadry pedagogicznej i zarządzającej w poruszaniu tematu wsparcia ucznia-migranta przez współpracy całej społeczności szkolnej, a także w prowadzeniu rozmów i zajęć o wielokulturowości z polskimi i cudzoziemskimi rówieśnikami w szkole, w tym przekazanie rzetelnych informacji o przyczynach i konsekwencjach migracji.

W realizacji tego celu rola kadry i współpraca między pedagogami jest nie do przecenienia. To właśnie od jej pomocy i stosunku do nowego ucznia-migranta, a także podejścia do kształtowania postaw i wartości polskich dzieci, może zależeć cała dalsza kariera szkolna ucznia-migranta.

 

Dla kogo projekt Moc kultur w szkole?

Dla kadry szkolnej szkół podstawowych (klasy 4-8) i gimnazjum.

  • dla dyrektorów jako liderów oświaty, którzy przyjmują dziecko cudzoziemskie do swojej szkoły i mogą aktywnie zachęcać nauczycieli w swoich szkołach do wsparcia ucznia-migranta i pracy z wielokulturową grupą i podpowiadać, jak to robić
  • do wychowawców klas, którzy najczęściej są w najbliższym kontakcie z przybywającymi z zagranicy uczniami i to od ich wiedzy, kompetencji i wrażliwości zależeć będzie, czy integracja ucznia będzie przebiegała harmonijnie, a w jego nauczaniu odnotowywać będzie można systematyczne postępy
  • do nauczycieli przedmiotowców, którzy zgodnie z aktualną podstawą programową mogą poruszać z młodzieżą tematykę wielokulturowości i migracji podczas zajęć przedmiotowych, np. takich jak język polski, historia i wiedza o społeczeństwie;
  • do pedagogów/psychologów, których zadaniem jest udzielenie pomocy dziecku cudzoziemskiemu w poradzeniu sobie z doświadczeniem migracyjnym, które silnie oddziałuje na proces kształtowania się tożsamości dziecka i wspieranie potencjału rozwojowego ucznia oraz stworzenie mu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki
  • do bibliotekarzy, którzy oprócz pogłębiania wśród uczniów nawyku czytania, mają dużą rolę w organizowaniu różnorodnych działań czytelniczych rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym wrażliwość na różnorodność i wielokulturowość wokół nas.

 

 

Jakie oferujemy wsparcie dla kadry pedagogicznej i zarządzającej w szkole?

  • Udostępniamy opracowane przez ekspertki CEO materiały edukacyjne z serii Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań poszczególnych grup kadry szkolnej.
  • Bezpłatny Kurs internetowy „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” poświęcony prowadzeniu rozmów i dyskusji w pokoju nauczycielskim o możliwościach wspólnie podejmowanych działań integracyjno-edukacyjnych w wielokulturowej szkole i o tym, jak prowadzić rozmowy na ten temat z dziećmi i młodzieżą w formule Klubu Dobrej Rozmowy.  
  • Bezpłatne szkolenia eksperckie dla kadry szkolnej na temat tego, jak rozwijać współpracę i pracę zespołową kadry szkolnej w pracy z uczniem-migrantem i jak wykorzystywać opracowany Pakiet materiałów.
  • Bezpłatny Pakiet materiałów metodycznych (oddzielnie) dla dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i bibliotekarzy „Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole/Jak wspierać dziecko z doświad. Migracyjnym”
  • scenariusze spotkań Klubu Dobrej Rozmowy o wielokulturowości w szkole do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą.