Poniżej zostały zebrane publikacje, które opisują rekomendacje dla szkół z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi powstałe w wyniku przeprowadzonych badań lub na podstawie wniosków z konferencji.

Poniżej zostały zebrane publikacje, które w szczegółowy i całościowy sposób opisują sytuację edukacji w szkole dziecka pochodzącego z kraju cudzoziemskiego: od przepisów prawnych po psychologiczne aspekty tego doświadczenia.

Migracje stanowią wyzwanie nie tylko dla społeczeństw przyjmujących, ale przede wszystkim dla samych migrantów i migrantek. Wyzwanie to dotyczy całości funkcjonowania takich osób: na poziomie poznawczym, emocjonalnym oraz zachowań.

Autorka prezentuje doświadczenia w zakresie wykorzystania diagnozy językowo-pedagogicznej w pracy z dzieckiem uchodźczym – cele i narzędzia diagnozy, obserwowane rezultaty, napotykane trudności oraz rekomendacje do dalszych działań.